Privātuma politika

Franchise Up SIA  (Uzņ.reģ.nr.: 40103962473, juridiskā adrese Bramberģes 20a, Rīga, LV-1058 (turpmāk saukts par upesperles.lv), ir interneta veikala upesperles.lv datu pārvaldītājs. upesperles.lv nodrošina personas datu drošību saskaņā ar likumdošanu.

Datu iesniegšana interneta veikalam
Pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapā sniegtajai informācijai jābūt pilnīgai, precīzai un pareizai. Nepareizu, nepatiesu vai maldinošu datu iesniegšanas gadījumā, paturam tiesības atcelt pasūtījumu. 

Mēs patiesi respektējam Jūsu tiesības uz privātumu. sportapunkts.lv pārvaldīs jūsu personas datus, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus, atrisinātu ar preču piegādi saistītās problēmas, un izpildītu visas citas līgumsaistības vai pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Veicot pasūtījumu, jums ir jānorāda sekojoši dati: jūsu e-pasta adrese, pilns vārds, uzvārds, tālruņa numurs un adrese: piegādes adrese, (ja jūs vēlaties saņemt preču piegādi citā adresē), preču saņēmēja personas pilnu vārdu, uzvārdu un tālruņu numuru, (ja preci saņem cita persona), uzņēmuma nosaukumu, (ja jūs vēlaties, lai preces tiktu piegādātas uz jūsu darbavietu); piegādes laiku un apmaksas veidu.

Informatīvie izdevumi
Likumā par personas datu juridisko aizsardzību noteiktajā kārtībā jūsu personas dati (e-pasta adrese) var tikt izmantoti tiešā mārketinga (informatīvo izdevumu sūtīšanas) mērķiem. Informatīvos izdevumus jums drīkst nosūtīt ar jūsu piekrišanu (jūsu piekrišana tiek dota, ievadot savu e-pasta adresi informatīvā izdevuma pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapā, norādot to, ka jūs piekrītat saņemt onlineshop.lv informāciju par atlaidēm, izpārdošanām un īpašajiem piedāvājumiem). Jebkurā gadījumā jums vienmēr būs tiesības atteikties no informatīvo izdevumu saņemšanas, izmantojot informatīvajā izdevumā sniegtos norādījumus.

Brīva izvēle
Jūs pats(i) izlemjat, kādus datus atklāt. Atsakoties atklāt savus datus, jūs zaudējat iespēju izmantot dažus tīmekļa lapas sportapunkts.lv resursus. pasūtījuma statusu, mīļāko preču sarakstu, aplūkot pasūtījumu vēsturi, un pasūtījumu jaunumus.

Sīkdatnes
upesperles.lv izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājas lapu nākamajā reizē.

Drošība
Uzņēmums veic visus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, izmantojot likumdošanā noteiktos organizatoriskos un tehniskos datu drošības instrumentus. Personas dati tiek pārvaldīti, izmantojot drošības instrumentus, kas aizsargā šos datus no nelikumīgām darbībām.

Datu atklāšana trešajām pusēm
Uzņēmums neatklās personas datus trešajām personām, izņemot likumdošanā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu pārvalde
Jūs piekrītat tam, ka jūsu iesniegtie dati reģistrācijas veidlapā tiks pārvaldīti, ievērojot šo privātuma politiku.

Nobeiguma noteikumi
Šī privātuma politika balstīta uz Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Jebkuras nesaskaņas, vai strīdi, kas izrietēs no šo noteikumu izpildes, tiks risināti sarunu ceļā, vai Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.