Apmaksas un preču atgriešanas noteikumi

Apmaksas un preču atgriešanas noteikumi

Lūdzu iepazīties un akceptēt SIA Franchise Up, vienotais reģ.Nr. 40103962473, Bramberģes iela 20A, Rīga, Latvija, LV-1058, piedāvātos preču iegādes noteikumus.
SIA FranchiseUp piedāvā iegādāties juvelierizstrādājumus internetā, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju (turpmāk Patērētājs) un pārdevēju (turpmāk SIA Franchise Up) tiek slēgts Distances līgums.

1. Mājaslapas darbības mērķis
Upes Pērles mājaslapa paredzēta juvelierizstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē. Tā kalpo par informācijas avotu saistībā ar precēm un uzņēmumu.

2. Informācijas precizitāte
Sniedzot informāciju par pieejamām precēm SIA”Franchise Up” cenšas būt cik vien iespējams precīzi. Uzņēmums piedāvā vairāk dažādu preču, ja informācijā, kas saistīta ar šīm precēm (apraksts, izmērs, krāsa un tml.) ir notikušas izmaiņas, SIA”Franchise Up” nevar garantēt, ka mājaslapa būs pilnībā atjaunināta katru brīdi.

3. Preču pasūtīšanas vispārīgie noteikumi
SIA”Franchise Up” apņemās piegādāt Patērētājam pasūtīto preci, bet Patērētājs apņemās pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci, atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.
Šī līguma ietvaros preču pasūtīšana notiek tikai caur interneta veikalu www.upesperles.lv, aizpildot visus nepieciešamos laukus un apstiprinot pasūtījumu. Preču pasūtīšana interneta veikalā www.upesperles.lv tiek uzskatīta par pircēja piekrišanu Distances līgumam. Slēdzot distances līgumu Patērētājs piekrīt noteikumiem par pasūtītās preces piegādi, kā arī iegādāties preci par norādīto summu.
*Veicot reģistrāciju interneta veikalā www.upesperles.lv, Patērētājs apņemās norādīt pareizus personas datus un e-pasta adresi, kura tiek izmantota.
Kad pirkums ir veikts, Patērētājs saņem apstiprinājumu savā e-pastā.

4. Apmaksa
Visas preču cenas ir norādītas eiro valūtā iekļaujot PVN.
Preces iespējams apmaksāt pasūtījuma veikšanas brīdī, izmantojot bankas norēķinu karti, skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti saņemšanas brīdī izvēlētajā Golden Saga filiālē, vai arī ar bankas pārskaitījumu, ja Patērētājs ir saņēmis rēķinu, kā maksājuma mērķi norādot rēķina numuru (Lūdzam veikt apmaksu tikai tad, kad esiet saņēmuši rēķinu). Rēķina maksājums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad apmaksai noteiktā naudas summa nonāk uzņēmuma bankas kontā. Līdz noteiktās naudas summas saņemšanai prece tiek rezervēta noliktavā. Maksājumi jāveic rēķinā norādītajā termiņā, pretējā gadījumā pasūtījums tiek anulēts.
Norēķinu kartes īpašniekam ir obligāti jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, ja darījuma summa pārsniedz EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit eiro), un darījuma apstiprināšana notiek ar Kartes īpašnieka parakstu uz čeka.
Preču piegādes izmaksas nav iekļautas cenā, tās tiek uzrādītas atsevišķi.

5. Atteikuma tiesības
Ja Patērētājs pārdomā un nolemj atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas PTAL un reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr.255) nosaka, ka Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā (MK Noteikumi Nr.631). PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji bojāta. Saņemtās pretenzijas par preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas PTAL normām, atbilstoši reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu Nr.631 prasībām. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
SIA“Franchise Up” patur tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci(-es) gadījumā, ja prece(-s) tika izgatavotas klientam pēc individuāla projekta vai pasūtījuma tādējādi tiekot personalizēta (-s).

6. Preču atgriešanas kārtība
Patērētāja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;
Preces atgriešanas kārtība:
Pieprasiet un aizpīldiet pieteikuma veidlapu (upesperles.lv@gmail.com);
Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (kases čeku, internetbankas izdruku vai kurjera izsniegta pavadzīme);
Aizpildītu atgriešanas veidlapu jānosūta uz upesperles.lv@gmail.com;
Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai izsūtīt uz SIA”Franchises Up” adresi.
SIA”Franchise Up” izskata iesniegumu un atbilstoši LR likumdošanai, 10 (desmit) darba dienu laikā, izsūta Jums rakstisku atbildi.
SIA”Franchise Up” ir tiesīgs atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja nav saglabāta preces kvalitāte, oriģinālais iepakojums, ievērots atteikuma tiesību izpildes termiņš.
SIA”Franchise Up” apņemās atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu pircēja bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad Patērētājs izsūtījis aizpildītu preču atgriešanas veidlapu.
* Atgriežot vai mainot preci, pārvadājuma risku uzņemās Patērētājs.
* Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība
Ja saistībā ar šo mājaslapu rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājaslapas apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdus pārrunu ceļā, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Patērētājs jebkādā veidā ir pārkāpis vai grasījies pārkāpt SIA”Franchise Up” intelektuālā īpašuma tiesības vai meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, Patērētājs piekrīt pakļauties šādas tiesas jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā. Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I). Ja starp SIA”Franchise Up” un Patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp SIA”Franchise Up” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā.
 
Preču piegādes nodrošināšanai SIA”Franchise Up” sadarbojas ar Omnivu, piedāvātie piegādes veidi ir:
 Mēs piedāvājam šādus piegādes veidus:
• Piegāde veikalā - jūs varat saņemt pasūtījumu jebkurā Upes Pērles veikalā;
• Piegāde uz mājām - jūs varat saņemt pasūtījumu mājās vai darba vietā
• Rīga - 3,50 EUR
• Pārējās Latvijas daļas - 3,50 EUR
• Ārvalstīs - piegādes izmaksas ir atkarīgas no Omniva likmju piegādes zonām un iepakojuma kopējā svara.
Piegāde Latvijā tiek veikta 1-3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Lūdzam maksājumu veikt 72h laikā, pretējā gadījumā pasūtījums tiek anulēts.
 
Piegādes izmaksas sedz pircējs
*Saņemot iepriekšapmaksātu preci jāuzrāda pase vai ID karte.
**Piegāde svētku dienās var kavēties
 
Nepārvarama vara
SIA”Franchise Up” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 
Juvelierizstrādājumu lietošanas un kopšanas noteikumi.
Juvelierizstrādājumus nepieciešams noņemt:
pirms jebkuru mazgājamo līdzekļu izmantošanas, īpaši kas satur sārmi, skābes, hloru, jodu;
pirms jebkurām medicīniskām procedūrām, t.sk. fizioterapeitiskām procedūrām un pirms masāžas;
pirms jebkurām ūdens procedūrām, t.sk. ejot dušā vai vannā, solārija, saunas, pirts, sporta zāles, treniņu, peldbaseina un pludmales apmeklēšanas;
pirms gulētiešanas;
veicot mājsaimniecības darbus;
pirms visu veidu krēmu, smēres, losjonu, smaržu, aromātisko eļļu un citu ādas kopšanas līdzekļu uzklāšanas, kas satur sārmi, skābes, hloru, jodu, dzīvsudrabu un t.t..
 
Brīdinājums ! 
Nēsājot pūstos juvelierizstrādājumus zem apspīlēta apģērba, iespējama formas deformācija.
Nēsājot pūstās un čūskveida ķēdītēs smagus, liela izmēra kulonus, kaklarota mainīs formu vai pārtrūks.
Nēsājot juvelierizstrādājumus no kaučuka, ādas, silikona, emaljas vai metāl keramikas, ejot pirtī, saunā, solārijā, iespējami ķīmiski un termiski bojājumi.
 
Nēsājot juvelierizstrādājumus aizliegts!
Neizmantojiet juvelierizstrādājumus mērķiem, kādiem tie nav paredzēti, piem., gredzenus pudeļu korķu atvēršanai, nenēsājiet ķēdītē smagus priekšmetus – atslēgas u.tml.
Tīrīt juvelierizstrādājumus ar abrazīvajiem līdzekļiem: zobu pastu, pastu sadzīves līdzekļu un santehnikas tīrīšanai, sodu.
Tīrīt juvelierizstrādājumus ar līdzekļiem, kas satur skābes, sārmi, hloru, jodu un spirtu.
Nekariet kulonu uz ķēdītes vai rokassprādzes, pirms neesat konsultējies ar pārdevēju (kulonam jābūt ievērojami vieglākam par ķēdīti vai rokassprādzi).
Nēsāt vienlaikus vairākus juvelierizstrādājumus cieši vienu pie otra, lai izvairītos no skrāpējumiem.
Nēsāt rakstainus (mežģīnes veidā) juvelierizstrādājumus ar adītu apģērbu.
 
Juvelierizstrādājumu kopšana un glabāšana
Juvelierizstrādājumi jāglabā speciālajās iesaiņojuma kastītēs vai maisiņos ai izvairītos no tiešas saules gaismas (nedrīkst glābātjuvelierizstrādājumus makā, kabatā un t.t.).
Katru juvelierizstrādājumu jāglabā atsevišķā kastītes nodalījumā vai maisiņā, lai izvairītos no skrāpējumiem.
Tīrīt un mazgāt juvelierizstrādājumus nepieciešams ar speciālajiem līdzekļiem vai īpašām salvetēm tīrīšanai (pēc pievienotās instrukcijas), obligāti nožāvēt un noslaucīt ar mīkstu, sausu drāniņu.
Tīrīt zelta un sudraba juvelierizstrādājumus ar dabīgiem akmeņiem, īpaši ar pērlēm, koralliem, perlamutru var tikai pie juveliera, tā kā tīrīšana mājas apstākļos var izraisīt neatgriezeniskus izstrādājuma bojājumus.
  Izvairāties no mehāniskajiem akmens bojājumiem ar grozveida iestiprinājumu (ķepiņ-veida)
- aizķerot vai atlokot krapi kā rezultātā akmens var izkrist.
 
Galda pederumu/interjeru priekšmetu kopšana un glabāšana
Ja pareizi kopt sudraba galda piederumus/interjera priekšmetus, viņi vienmēr būs skaisti un spīdīgi. Labākais veids saglabāt galda sudrabu -- izmantot tos katru dienu.
Jāmazgā izstrādājumus uzreiz pēc izmantošanas siltajā ziepjūdenī.
Noslaucīt sausu izstrādājumu uzreiz pēc izmantošanas ar mīksto dvieli.
Neizmantojiet priekš galda/interjera sudrabu abrazīvus -- sūkļus un sukas
Galda/interjera izstrādājumus nav rekomendējams mazgāt mazgāšana mašīnā
Glabājiet sudraba izstrādājumus lai neparādītos skrāpējumi un izstrādājums neaptumšojas
Tīra sudrabu ar speciālajām vielām priekš sudraba
Sadzīvē sudraba galda priekšmetu apumšojumu izraisa sīpols, olas, majonēze, sāls un t.t.
 
Svarīga informācija pircējām (klientam):
Pretenzijas izskatīšana tiek veikta, tikai uzrādot pirkuma čeku kas apstiprina pirkumu.
Pretenziju par juvelierizstrādājumu kvalitāti pieteikšanas termiņš ir 2 gadi no preces iegādes brīža.
Var apmainīt vai atgriezt tos juvelierizstrādājumus, kuriem tika konstatēts slēpts ražošanas defekts, kas nav novēršams ar remontu.
Izstrādājumiem ar rodija pārklājumu un apzeltītām rotaslietām ir iespējams dabisks nodilums, kas nav uzskatāms par defektu.
Juvelierizstrādājumu atdošana, atpakaļ maiņa vai pretenzijas izskatīšana netiek veikta šādos gadījumos: 
Ja izstrādājums ir patvaļīgi bojāts;
Ja izstrādājums ir bojāts nepareizas nēsāšanas rezultātā, kopšanas, glabāšanas vai patstāvīga remonta mēģinājuma rezultātā.
Ja izstrādājumi ar dārgakmeņiem un izstrādājumi, kuru svars un izmērs tika mainīts, netiek veikta atdošana un atpakaļ maiņa.
 
Tālrunis uzziņām 22519225
E-pasts: upesperles.lv@gmal.com 
www.upesperles.lv